Bài tập tiếng anh lớp 3 cơ bản năm 2024

Bộ 100 Đề thi Tiếng Anh lớp 3 Học kì 1 & Học kì 2 năm 2024 chọn lọc, có đáp án được biên soạn bám sát các bộ sách Kết nối tri thức (Global Success), Cánh diều (Explore Our World), Chân trời sáng tạo (Family and Friends), iLearn Smart Start giúp Giáo viên và phụ huynh có thêm tài liệu Đề thi Tiếng Anh lớp 3 từ đó giúp học sinh ôn luyện và đạt điểm cao trong các bài thi môn Tiếng Anh lớp 3.

 • Bộ đề thi Toán lớp 3 (cả ba sách)
 • Bộ đề thi Tiếng Việt lớp 3 (cả ba sách)

Top 100 Đề thi Tiếng Anh lớp 3 năm 2024 (có đáp án)

Xem thử Đề HK1 Tiếng Anh 3 Global success Xem thử Đề HK1 Tiếng Anh 3 Family and Friends Xem thử Đề HK1 Tiếng Anh 3 Explore Our World Xem thử Đề HK1 Tiếng Anh 3 Phonics Smart Xem thử Đề HK1 Tiếng Anh 3 iLearn Smart Start Xem thử Đề HK2 Tiếng Anh 3 Global success Xem thử Đề HK2 Tiếng Anh 3 Family and Friends Xem thử Đề HK2 Tiếng Anh 3 Explore Our World Xem thử Đề HK2 Tiếng Anh 3 iLearn Smart Start

Chỉ từ 150k mua trọn bộ đề thi Tiếng Anh lớp 3 Cuối kì 1, Cuối kì 2 (mỗi bộ sách) bản word có lời giải chi tiết, trình bày đẹp mắt, dễ dàng chỉnh sửa:

 • B1: gửi phí vào tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân hàng Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin tới Zalo VietJack Official - nhấn vào đây để thông báo và nhận đề thi
 • Top 20 Đề thi Giữa học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 năm 2024 Xem đề thi
 • Đề thi Tiếng Anh lớp 3 Học kì 1 có đáp án (20 đề) Xem đề thi
 • Top 20 Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 năm 2024 Xem đề thi
 • Top 20 Đề thi Giữa học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 năm 2024 Xem đề thi
 • Top 20 Đề thi Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 năm 2024 Xem đề thi

Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 3 Global Success (Kết nối tri thức)

 • Giải sgk Tiếng Anh lớp 3 Global Success
 • Giải sbt Tiếng Anh lớp 3 Global Success

- Đề thi Tiếng Anh lớp 3 Giữa kì 1

 • Đề thi Giữa Học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Global Success Xem đề thi

- Đề thi Tiếng Anh lớp 3 Học kì 1

 • Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Global Success có đáp án (10 đề) Xem đề thi

- Đề thi Tiếng Anh lớp 3 Giữa kì 2

 • Đề thi Giữa Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Global Success Xem đề thi

- Đề thi Tiếng Anh lớp 3 Học kì 2

 • Đề thi Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Global Success có đáp án (10 đề) Xem đề thi

Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends (Chân trời sáng tạo)

 • Giải sgk Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends
 • Giải sbt Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends

- Đề thi Tiếng Anh lớp 3 Giữa kì 1

 • Đề thi Giữa Học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends Xem đề thi

- Đề thi Tiếng Anh lớp 3 Học kì 1

 • Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends có đáp án (10 đề) Xem đề thi

- Đề thi Tiếng Anh lớp 3 Giữa kì 2

 • Đề thi Giữa Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends Xem đề thi

- Đề thi Tiếng Anh lớp 3 Học kì 2

 • Đề thi Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends có đáp án (10 đề) Xem đề thi

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 iLearn Smart Start

- Đề thi Tiếng Anh lớp 3 Giữa kì 1

 • Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Smart Start Xem đề thi

- Đề thi Tiếng Anh lớp 3 Cuối kì 1

 • Đề thi Cuối kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Smart Start Xem đề thi

- Đề thi Tiếng Anh lớp 3 Giữa kì 2

 • Đề thi Giữa kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Smart Start Xem đề thi

- Đề thi Tiếng Anh lớp 3 Cuối kì 2

 • Đề thi Cuối kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Smart Start Xem đề thi

Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World (Cánh diều)

 • Giải sgk Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World

- Đề thi Tiếng Anh lớp 3 Giữa kì 1

 • Đề thi Giữa Học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World Xem đề thi

- Đề thi Tiếng Anh lớp 3 Học kì 1

 • Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World có đáp án (10 đề) Xem đề thi

- Đề thi Tiếng Anh lớp 3 Giữa kì 2

 • Đề thi Giữa Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World Xem đề thi

- Đề thi Tiếng Anh lớp 3 Học kì 2

 • Đề thi Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World có đáp án (10 đề) Xem đề thi

Bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 Xem chi tiết

Xem thử Đề HK1 Tiếng Anh 3 Global success Xem thử Đề HK1 Tiếng Anh 3 Family and Friends Xem thử Đề HK1 Tiếng Anh 3 Explore Our World Xem thử Đề HK1 Tiếng Anh 3 Phonics Smart Xem thử Đề HK1 Tiếng Anh 3 iLearn Smart Start Xem thử Đề HK2 Tiếng Anh 3 Global success Xem thử Đề HK2 Tiếng Anh 3 Family and Friends Xem thử Đề HK2 Tiếng Anh 3 Explore Our World Xem thử Đề HK2 Tiếng Anh 3 iLearn Smart Start

Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Học kì 2 - Global Success

Năm học 2023 - 2024

Môn: Tiếng Anh lớp 3

Thời gian làm bài: 35 phút

(không kể thời gian phát đề)

1. Listen and tick.

2. Look, listen and write.

1. How old is Helen?

She’s ________________________.

2. What’s the job of the father?

He’s a _________________________.

3. What’s the job of the mother?

She’s a ________________________.

4. How old is the boy?

He’s ________________________.

3. Read and circle a, b or c.

1.A: What would you like to drink? - B: ________________________.

 1. Yes, please.
 1. I have some juice.
 1. I’d like some milk.

2. A: Where’s the table? - B: ______________________.

 1. They’re in the kitchen.
 1. It’s in the bedroom.
 1. I can see a table.

3. A: How many teddy bears do you have? - B: ____________________.

 1. I have some.
 1. I like teddy bears.
 1. They’re on the bed.

4. A: What can you see? - B: _______________________.

 1. The parrot is counting.
 1. I can see a parrot.
 1. It’s a parrot.

4. Read and complete.

three dog have birds and has

Hi. My name’s Ben. I (1) _______ many toys. I have two cars and (2) _______ trains. I have four ships (3) _______ five buses. I like my toys.

I have a friend. His name is Andy. He (4) ___________ some pets. He has one (5) _________ and two cats. He has three rabbits and four (6) ________. They are nice.

5. Let’s talk.

1. Asking and answering questions about the job of a family member

2. Asking and answering questions about the location of a room in a house

3. Talking about quantities of things in a room

4. Offering and accepting or declining food or drinks

5. Offering and accepting ordeclining food or drinks

6. Asking and answeringquestions about whatsomeone would like to eator drink

7. Talking about someone’s toys

8. Talking about what someone is doing outdoors

9. Asking and answeringquestions about what animals someone can see at the zoo

10. Asking and answering questions about what a zoo animal is doing

Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Học kì 2 - Family and Friends

Năm học 2023 - 2024

Môn: Tiếng Anh lớp 3

Thời gian làm bài: 35 phút

(không kể thời gian phát đề)

 1. Listen and write Y (Yes) or N (No).

II. Look and write

III. Write the words correctly

IV. Circle the correct word

 1. Look. Write sentences “can” or “can’t”

Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Học kì 2 - Explore Our World

Năm học 2023 - 2024

Môn: Tiếng Anh lớp 3

Thời gian làm bài: 35 phút

(không kể thời gian phát đề)

1. Listen and write Y (Yes) or N (No).

2. Listen and tick.

3. Look, read and put a tick (V) or cross (X).

4. Read and complete.

mother cycling dog park father flying

Hi. My name is Kate. There are three people in my family: my father, my (1) ____________ and me. We are in the (2) _____________. My (3) ________ is drawing a picture. My mother is (4) __________ . I am (5) ____________ a kite. This is our (6) ____________. It is running.

Xem thêm đề thi các môn học lớp 3 chọn lọc, có đáp án hay khác:

 • Đề thi Toán lớp 3
 • Đề thi Tiếng Việt 3
 • Đề thi Tin học lớp 3

Xem thử Đề HK2 Tiếng Anh 3 Global success Xem thử Đề HK2 Tiếng Anh 3 Family and Friends Xem thử Đề HK2 Tiếng Anh 3 Explore Our World Xem thử Đề HK2 Tiếng Anh 3 iLearn Smart Start

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 3 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 3 Chân trời sáng tạo
 • (mới) Giải bài tập Lớp 3 Cánh diều

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Bài tập tiếng anh lớp 3 cơ bản năm 2024

Bài tập tiếng anh lớp 3 cơ bản năm 2024

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.