Top 6 đối tượng nào là cơ sở xã hội và nguồn bổ sung lực lượng quan trọng nhất của đảng 2023

Top 1: Câu hỏi trắc nghiệm chương 3 Câu hỏi trắc nghiệm ... - Studocu

Tác giả: studocu.com - Nhận 241 lượt đánh giá
Tóm tắt: NỘI DUNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM. MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CBC CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN Preview textNỘI DUNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆMMÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CBC CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN(Phần : Triết học Mác – Lênin)Sản xuất ra của cải vật chất là? a. Hoạt động đặc trưng của con người và xã hội loài người. b. Hoạt động của loài vật. c. Hoạt động của loài người và của loài vật. d. Hoạt động kinh tế.Quá trình sản xuất chủ yếu trong xã hội? a. Sản xuất vật chất.. b. Sản xuất tinh thần. c. Sản xuất ra bản thân con người. d. Cả
Khớp với kết quả tìm kiếm: Xếp hạng 4,6 sao (28) ... nào là cơ sở của sự tồn tại và phát triển xã hội? a. Sản xuất vật chất. b ... Yếu tố nào có vai trò quan trọng nhất đối với sự phát triển của tồn tại xã hội?Xếp hạng 4,6 sao (28) ... nào là cơ sở của sự tồn tại và phát triển xã hội? a. Sản xuất vật chất. b ... Yếu tố nào có vai trò quan trọng nhất đối với sự phát triển của tồn tại xã hội? ...

Top 2: Vấn đề “đối tác” và “đối tượng” trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Tác giả: tapchicongsan.org.vn - Nhận 278 lượt đánh giá
Tóm tắt: Vấn đề “đối tác” và “đối tượng” trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng: Từ nhận thức đến thực tếNguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội - Đại học Queensland, Ô-xtrây-li-a 11:16, ngày 24-06-2021 TCCS - Chính sách đối ngoại của Việt Nam được thông qua tại Đại hội XIII của Đảng mang tính toàn diện và bao trùm, phản ánh nhận thức và quan điểm của Đảng Cộng sản. Việt Nam phù hợp với thực tiễn phát triển của thời đại, với cục diện thế giới, khu vực và môi tr
Khớp với kết quả tìm kiếm: 24 thg 6, 2021 · Với cách tiếp cận đó, nên chăng đề xuất cách diễn đạt rõ hơn các nội dung có tính lượng hóa về “đối tượng”, đó là: Tất cả những thách thức ...24 thg 6, 2021 · Với cách tiếp cận đó, nên chăng đề xuất cách diễn đạt rõ hơn các nội dung có tính lượng hóa về “đối tượng”, đó là: Tất cả những thách thức ... ...

Top 3: Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn ...

Tác giả: dangcongsan.vn - Nhận 246 lượt đánh giá
Tóm tắt: Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh và phát huy truyền thống, bản sắc ngoại giao hòa hiếu, giàu tính nhân văn của dân tộc, đường lối đối ngoại của Đảng ta luôn được phát triển và hoàn thiện trong các giai đoạn cách mạng. Trên cơ sở kế thừa đường lối đối ngoại qua các kỳ đại hội Đảng trong thời kỳ đổi mới, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII tiếp tục phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại của Đảng trong giai đoạn phát triển. mới của đất nước.  Nhìn l
Khớp với kết quả tìm kiếm: 29 thg 11, 2021 · Bên cạnh đó, Đại hội XIII bổ sung bảo đảm an ninh con người, an ninh kinh tế, an ninh mạng, xã hội trật tự, kỷ cương cũng là những lợi ích quan ...29 thg 11, 2021 · Bên cạnh đó, Đại hội XIII bổ sung bảo đảm an ninh con người, an ninh kinh tế, an ninh mạng, xã hội trật tự, kỷ cương cũng là những lợi ích quan ... ...

Top 4: Vai trò của phúc lợi xã hội trong việc đảm bảo tính bền vững của ...

Tác giả: dangcongsan.vn - Nhận 254 lượt đánh giá
Tóm tắt: Có thể xem xét phúc lợi xã hội trên 3 khía cạnh: (1) Phúc lợi xã hội là một bộ phận thu nhập quốc dân được sử dụng để góp phần thỏa mãn nhu cầu vật chất và tinh thần của các thành viên trong xã hội; (2) Thực hiện phúc lợi xã hội là thực hiện phân phối lại ngoài phân phối theo lao động; (3) Phúc lợi xã hội là biện pháp nhằm giảm bớt sự không công bằng xã hội (dưới nhiều góc độ khác nhau).Chính sách xã hội là chính sách của Nhà nước giải quyết các vấn đề phát. sinh từ các quan hệ xã hội, liên quan
Khớp với kết quả tìm kiếm: 6 thg 2, 2023 · Trên cơ sở nghị quyết của Đảng, bổ sung, cụ thể hóa, hoàn thiện hệ thống pháp luật và chính sách phúc lợi của Nhà nước, bảo đảm sự thống nhất, ...6 thg 2, 2023 · Trên cơ sở nghị quyết của Đảng, bổ sung, cụ thể hóa, hoàn thiện hệ thống pháp luật và chính sách phúc lợi của Nhà nước, bảo đảm sự thống nhất, ... ...

Top 5: Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền ... - Sinh viên

Tác giả: student.tdtu.edu.vn - Nhận 208 lượt đánh giá
Tóm tắt: Chuyên đề 1 CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH  LÀ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG, CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM ------------ I- CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN LÀ HỌC THUYẾT KHOA HỌC VÀ CÁCH MẠNG NHẤT TRONG THỜI ĐẠI NGÀY NAY 1. Chủ nghĩa Mác - Lênin là thành tựu trí tuệ vĩ đại của loài người a) Sự ra đời của chủ nghĩa Mác - Lênin là quy luật phát triển khách quan của xã hội - Trong quá trình phát triển xã hội loài người, nhất là từ khi xuất hiện các giai cấp và. đấu tranh giai cấp, quần chúng lao
Khớp với kết quả tìm kiếm: ... hội và chủ nghĩa xã hội là cơ sở bảo đảm vững chắc cho độc lập dân tộc. - Trong quan hệ giữa các quốc gia, dân tộc, chủ nghĩa xã hội bảo đảm quyền tự quyết ...... hội và chủ nghĩa xã hội là cơ sở bảo đảm vững chắc cho độc lập dân tộc. - Trong quan hệ giữa các quốc gia, dân tộc, chủ nghĩa xã hội bảo đảm quyền tự quyết ... ...

Top 6: Những nhóm đối tượng nào được đề xuất tăng lương cơ sở?

Tác giả: xaydungchinhsach.chinhphu.vn - Nhận 187 lượt đánh giá
Tóm tắt: Điều. chỉnh mức lương cơ sở là rất cần thiết. Kinh phí thực hiện tăng lương cơ sở. 9 đối tượng. được áp dụng tăng lương cơ sở. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2023 và thay thế Nghị định số 38/2019/NĐ-CP.. Thứ sáu, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ và công nhân, viên chức quốc phòng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam.. Thứ bảy, sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an thuộc Công an. nhân dân.. Thứ tám, người làm việc trong tổ chức cơ yếu.. Thứ chín, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố..
Khớp với kết quả tìm kiếm: 25 thg 4, 2023 · Nghị định này quy định mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động (sau đây gọi ...25 thg 4, 2023 · Nghị định này quy định mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động (sau đây gọi ... ...