V là gì trong toán học năm 2024

Common pronunciations (in British English – Gimson,1981) of mathematical and scientific symbols are given in the list below.

Symbols

+ plus /’plʌs/ – minus /’maɪnəs/ ± plus or minus /’plʌs ɔ: ‘maɪnəs/ x multiplied by /’mʌltɪplaɪd baɪ/ / over; divided by /’əʊvə/ /dɪ’vaɪdəd/ ÷ divided /dɪ’vaɪdəd/ = equals /’ɪ:kwəlz/ ≈ approximately, similar /ə’prɒksɪmətlɪ/ /’sɪmɪlə tʊ/ ≡ equivalent to; identical /ɪk’wɪvələnt tʊ/ /aɪ’dentɪkl tʊ/ ≠ not equal to /’nɒt ‘iːkwəl tʊ/ > greater than /’greɪtə ðən/ < less than /’les ðən/ ≥ greater than or equal to /’greɪtə ðən ər ‘iːkwəl tʊ/ ≤ less than or equal to /’les ðən ər’ iːkwəl tʊ/ ⊁ not greater than /’nɒt ‘greɪtə ðən/ ⊀ not less than /’nɒt ‘les ðən/ ≫ much greater than /’mʌʧ ‘greɪtə ðən/ ≪ much less than /’mʌʧ ‘les ðən/ ⊥ perpendicular to /pɜːpən’dɪkjʊlə tʊ/ ∣∣ parallel to /’pærəlel tʊ/ ≢ not equivalent to, not identical to /’nɒt ɪk’wɪvələnt tʊ/ /’nɒt aɪ’dentɪkl tʊ/ ≄≉ not similar to /’nɒt ‘sɪmɪlə tʊ/ ² squared /’skweəd/ ³ cubed /’kju:bd/ 4 to the fourth; to the power four /tə ðə ‘fɔːθ/ /te ðə ‘pɑʊə fɔː/ n to the n; to the nth; to the power n /tə ðɪ en; tə dɪ enθ; tə ðə pɑʊər en/ √ root; square root /ru:t/ /skweə ru:t/ ∛ cube root /kju:b ru:t/ ∜ fourth root /fɔːθ ruːt/ ! factorial /fæk’tɔːrɪəl/ % percent /pə’sent/ ∞ infinity /ɪn’fɪnətɪ/ ∝ varies as; proportional to /’vɛərɪz/ /prə’pɔːʃənəl/ ˙ dot /dɒt/ ¨ double dot /dʌbl dɒt/ : is to, ratio of /reɪʃɪəʊ/ f(x) fx f; function /ef/ /’fʌŋkʃən/ f'(x) f dash; derivative /dæʃ/ /dɪ’rɪvətɪv/ f”x f double-dash; second derivative /’dʌbl dæʃ/ /’sekənd dɪ’rɪvətɪv/ f”'(x) f triple-dash; f treble-dash; third derivative /’trɪpl dæʃ/ / trebl dæʃ/ /θɜ:d dɪ’rɪvətɪv/ f(4) f four; fourth derivative /fɔːθ dɪ’rɪvətɪv/ ∂ partial derivative, delta /paːʃəl dɪ’rɪvətɪv/ /deltə/ ∫ integral /’ɪntɪgrəl/ ∑ sum /sʌm/ w.r.t. with respect to /wɪð ‘rɪspekt/ log log /lɒg/ log₂x log to the base 2 of x /lɒg tə ðə beɪs tu: əv eks/ ∴ therefore /’ðɛəfɔː/ ∵ because /bɪ’kɒz/ → gives, leads to, approaches /gɪvz/ /li:dz tʊ/ /əprəʊʧəz/ / per /pɜ:/ ∈ belongs to; a member of; an element of /bɪ’lɒŋz/ /’membə/ /’elɪmənt/ ∉ does not belong to; is not a member of; is not an element of /nɒt bɪ’lɒŋ/ /nɒt ə ‘membə/ /nɒt ən ‘elɪmənt/ ⊂ contained in; a proper subset of /kən’teɪnd ɪn/ /’prɒpə ‘sʌbset/ ⊆ contained in; subset /’sʌbset/ ⋂ intersection /’ɪntəsekʃən/ ⋃ union /’juːnɪən/ ∀ for all /fə rɔ:l/ cos x cos x; cosine x /kɒz/ sin x sine x /saɪn/ tan x tangent x /tan/ cosec x cosec x /’kəʊsek/ sinh x shine x /’ʃaɪn/ cosh x cosh x /’kɒʃ/ tanh x than x /θæn/ |x| mod x; modulus x /mɒd/ /’mɒdjʊləs/ ℃ degrees Centigrade /dɪ’gri:z ‘sentɪgreɪd/ ℉ degrees Fahrenheit /dɪ’gri:z ‘færənhaɪt/ °K degrees Kelvin /dɪ’gri:z ‘kelvɪn/ 0°K, –273.15 °C absolute zero /absəlu:t zi:rəʊ/ mm millimetre /’mɪlɪmiːtə/ cm centimetre /’sentɪmiːtə/ cc, cm³ cubic centimetre, centimetre cubed /’kjuːbɪk ‘sentɪmiːtə/ /’sentɪmiːtə ‘kju:bd/ m metre /’miːtə/ km kilometre /kɪ’lɒmɪtə/ mg milligram /’mɪlɪgræm/ g gram /græm/ kg kilogram /’kɪləgræm/ AC A.C. /eɪ si:/ DC D.C. /di: si:/

Examples

x + 1 x plus one x -1 x minus one x ± 1 x plus or minus one xy x y; x times y; x multiplied by y (x — y)(x + y) x minus y, x plus y x/y x over y; x divided by y; x ÷ y x divided by y x = 5 x equals 5; x is equal to 5 x ≈ y x is approximately equal to y x ≡ y x is equivalent to y; x is identical with y x ≠ y x is not equal to y x > y x is greater than y x < y x is less than y x ≥ y x is greater than or equal to y x ≤ y x is less than or equal to y 0 < x < 1 zero is less than x is less than 1; x is greater than zero and less than 1 0 ≤ x ≤ 1 zero is less than or equal to x is less than or equal to 1; x is greater than or equal to zero and less than or equal to 1 x² x squared x³ x cubed x4 x to the fourth; x to the power four xn x to the n; x to the nth; x to the power n x-n x to the minus n; x to the power of minus n √ root x; square root x; the square root of x ∛ the cube root of x ∜ the fourth root of x

V là gì trong toán học năm 2024
the nth root of x (x + y)² x plus y all squared (x/y)² x over y all squared n! n factorial; factorial n x% x percent ∞ infinity x ∝ y x varies as y; x is (directly) proportional to y x ∝ 1/y x varies as one over y; x is indirectly proportional to y ẋ x dot ẍ x double dot f(x) fx f of x; the function of x f'(x) f dash x; the (first) derivative of with respect to x f”x f double-dash x; the second derivative of f with respect to x f”'(x) f triple-dash x; f treble-dash x; the third derivative of f with respect to x f(4) f four x; the fourth derivative of f with respect to x ∂v the partial derivative of v∂v ∂θ delta v by delta theta, the partial derivative of v with respect to θ∂²v ∂θ² delta two v by delta theta squared; the second partial derivative of v with respect to θ dv the derivative of vdv dθ d v by d theta, the derivative of v with respect to thetad²v dθ² d 2 v by d theta squared, the second derivative of v with respect to theta, ∫ integral
V là gì trong toán học năm 2024
integral from zero to infinity ∑ sum
V là gì trong toán học năm 2024
the sum from i equals 1 to n w.r.t. with respect to logey log to the base e of y; log y to the base e; natural log (of) y ∴ therefore ∵ because → gives, approaches Δx → 0 delta x approaches zero lim Δx→0 the limit as delta x approaches zero, the limit as delta x tends to zero Lt Δx→0 the limit as delta x approaches zero, the limit as delta x tends to zero m/sec metres per second x ∈ A x belongs to A; x is a member of A; x is an element of A x∉ A x does not belong to A; x is not a member of A; x is not an element of A A⊂ B A is contained in B; A is a proper subset of B A ⊆ B A is contained in B; A is a subset of B A ⋂ B A intersection B A ⋃ B A union B cos x cos x; cosine x sin x sine x tan x tangent x, tan x cosec x cosec x sinh x shine x cosh x cosh x tanh x than x |x| mod x; modulus x 18 ℃ eighteen degrees Centigrade 70 ℉ seventy degrees Fahrenheit

View original

Posted in TOÀN BỘ - ALL POSTS, Uncategorized and tagged academic writing, cách đọc ký hiệu trong tiếng Anh, English grammar, English vocabulary, học tiếng Anh tại Hà Nội, how to read symbols in English, luyện nói, luyện nghe, luyện viết, luyện đọc. Bookmark the permalink.

VT và VP là gì?

Trong toán học, VT là viết tắt chính thức cho vế trái của một phương trình. Tương tự, VP là vế phải. Hai vế có cùng giá trị, được biểu thị khác nhau, vì đẳng thức là tập hợp tương đương.nullVế của phương trình – Wikipedia tiếng Việtvi.wikipedia.org › wiki › Vế_của_phương_trìnhnull

Z kí hiệu toán học là gì?

Z là trường phân số của tập hợp các số nguyên Q. Tính đóng đại số của Q, tức là trường của các nghiệm của các đa thức hữu tỷ, là trường của các số đại số. Tập hợp tất cả các số hữu tỉ có thể đếm được (xem hình vẽ), trong khi tập hợp tất cả các số thực (cũng như tập hợp các số vô tỉ) là không đếm được.nullSố hữu tỉ – Wikipedia tiếng Việtvi.wikipedia.org › wiki › Số_hữu_tỉnull

Ký hiệu trong toán học là gì?

Một ký hiệu toán học là một hình hoặc tổ hợp các hình dùng để biểu diễn một vật thể toán học, một tác động lên vật thể toán học, một tương quan giữa các vật thể toán học, hoặc để sắp xếp những ký hiệu khác xuất hiện trong một công thức.nullDanh sách ký hiệu toán học – Wikipedia tiếng Việtvi.wikipedia.org › wiki › Danh_sách_ký_hiệu_toán_họcnull

≠ là gì trong toán?

Mang ý nghĩa trái ngược với dấu bằng, thường được sử dụng để thể hiện sự khác biệt giữa hai đối tượng so sánh. Trong Excel dấu khác cũng được ký hiệu là ≠. Tuy nhiên khi bạn muốn sử dụng các công thức hàm tính toán thì dấu khác sẽ phải viết là <> là sự kết hợp của hai dấu bé, lớn trong toán học.nullCách viết dấu khác trong Excel 2003, 2007, 2010, 2013, 2016...www.thegioididong.com › hoi-dap › cach-viet-dau-khac-trong-excel-2003...null