Quyết định 217 về ấp văn hóa nông thôn mới năm 2024

(ABO) Ngày 13-9, Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm (2013 - 2023) thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị về “Ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội” và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị “Ban hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”.

Quyết định 217 về ấp văn hóa nông thôn mới năm 2024
Đồng chí Võ Ngọc Chiến, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tân Phú Đông trao Giấy khen cho các tập thể.

Trong thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 86-KH/HU cụ thể hóa Kế hoạch số 72-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai, thực hiện các Quyết định số 217-QĐ/TW và 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa XI; tổ chức 18 cuộc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các quyết định, với hơn 1.500 lượt người tham dự.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã giám sát 351 chuyên đề. Nội dung giám sát tập trung các vấn đề có liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân, kinh tế - xã hội. Qua giám sát, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã kiến nghị 736 nội dung.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã tổ chức 9 cuộc hội nghị phản biện; qua phản biện, ghi nhận 51 ý kiến đóng góp làm rõ thêm, chính xác hơn đến các lĩnh vực có nhu cầu sử dụng đất tại địa phương hằng năm. Qua phản biện, UBND huyện, các ngành tiếp thu nghiên cứu để chỉnh sửa kế hoạch sát với nhu cầu sử dụng đất trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh có tính khả thi cao...

Mặt trận Tổ quốc triển khai xây dựng 7 “Hòm thư Mặt trận lắng nghe ý kiến nhân dân”; tham gia góp ý 37 đảng viên về thái độ ứng xử, tác phong giao tiếp với người dân tại nơi cư trú… Các ý kiến góp ý đã được đảng viên nghiêm túc tiếp thu, rút kinh nghiệm.

Thông qua tiếp xúc cử tri, các kỳ họp HĐND huyện, xã, đã có 169 ý kiến góp ý xây dựng chính quyền, được chính quyền và các cơ quan chức năng nghiêm túc tiếp thu, giải quyết.

Dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Phú Đông đã tặng Giấy khen cho 8 tập thể và 3 cá nhân có nhiều thành tích trong 10 năm thực hiện các Quyết định số 217 và 218 của Bộ Chính trị.

Kết luận chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bùi Thái Sơn, Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cấp ủy tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư khóa XIII về “Phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội”.

Đồng thời, yêu cầu tăng cường lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện những vấn đề được dư luận xã hội, người dân quan tâm, nhất là các dự án, chương trình kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ xây dụng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và thực hiện Nghị quyết số 13 của Tỉnh ủy về lãnh đạo xây dựng và phát triển huyện Tân Phú Đông đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

BAN HÀNH TIÊU CHUẨN “ẤP VĂN HÓA; ẤP NÔNG THÔN MỚI”; “GIA ĐÌNH VĂN HÓA, NÔNG THÔN MỚI” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”;

Căn cứ Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 28/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021 - 2026;

Căn cứ Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Quyết định số 22/ 2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước;

Căn cứ Thông tư số 04/2011/TT-BVHTTDL ngày 21/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội;

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BVHTTDL ngày 08/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 468/TTr-SNN ngày 21/9/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này tiêu chuẩn “Ấp văn hóa; Ấp nông thôn mới”; “Gia đình văn hóa, nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 - 2025.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tỉnh liên quan hướng dẫn, tổ chức thực hiện tiêu chuẩn “ Ấp văn hóa; Ấp nông thôn mới”; “Gia đình văn hóa, nông thôn mới” theo Quyết định này.

1. Đối với hộ đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa, nông thôn mới” do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã quyết định công nhận chung một giấy công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa, nông thôn mới”. Đối với tiêu chuẩn “Ấp văn hóa; Ấp nông thôn mới” do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định công nhận riêng từng danh hiệu (giấy công nhận ấp văn hóa và giấy công nhận ấp nông thôn mới).

2. Đối với các hộ gia đình thuộc khóm và các khóm thuộc phường, thị trấn thực hiện theo Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1959/QĐ-UBND ngày 01/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tiêu chuẩn “Ấp văn hóa; Ấp nông thôn mới”; “Gia đình văn hóa, nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thành viên Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia và Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 - 2025; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT.CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Trung Hoàng

TIÊU CHUẨN

“ẤP VĂN HÓA; ẤP NÔNG THÔN MỚI”; “GIA ĐÌNH VĂN HÓA, NÔNG THÔN MỚI” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH GIAI ĐOẠN 2021 – 2025 (Kèm theo Quyết định số 2123/QĐ-UBND ngày 04/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh)

  1. TIÊU CHUẨN “ẤP VĂN HÓA; ẤP NÔNG THÔN MỚI”

TT

Nội dung

Chỉ tiêu

Quy định

1

Đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển

1.1. Hệ thống giao thông chính được cứng hóa, đảm bảo đi lại thuận tiện.

1.2. Mức thu nhập bình quân đầu người của ấp bằng hoặc cao hơn mức thu nhập bình quân chung của xã.

1.3. Tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo nhỏ hơn hoặc bằng 4% (trừ các hộ nghèo, cận nghèo đa chiều không có khả năng lao động).

1.4. Có các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, tập huấn về ứng dụng công nghệ, khoa học kỹ thuật; phát triển ngành nghề truyền thống; hợp tác và liên kết phát triển kinh tế.

1.5. Người trong độ tuổi lao động có việc làm và thu nhập ổn định.

Đạt

2

Đời sống văn hóa, tinh thần lành mạnh, phong phú

2.1. Có quy ước cộng đồng; có 100% hộ gia đình thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; không có hành vi truyền bá và hành nghề mê tín dị đoan; không phát sinh thêm người mắc tệ nạn xã hội (nghiện hút, cờ bạc, mại dâm,...) và không có người sử dụng và lưu hành văn hóa phẩm độc hại.

2.2. Có nhà văn hóa, khu thể thao đạt theo quy định của Bộ tiêu chí nông thôn mới của tỉnh .

2.3. Tổ chức hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí lành mạnh; có điểm đọc sách phục vụ cộng đồng; thực hiện tốt công tác hòa giải.

2.4. Bảo tồn, phát huy các hình thức sinh hoạt văn hóa, thể thao dân gian truyền thống của địa phương; các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh được giữ gìn, bảo vệ.

2.5. Có 90% trở lên hộ gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa, nông thôn mới”; trong đó, có ít nhất 50% gia đình được công nhận 03 năm liên tục.

2.6. Tỷ lệ trẻ 3-5 tuổi đến lớp mẫu giáo đạt 85% trở lên; góp phần cùng xã - phường - thị trấn duy trì và giữ vững kết quả phổ cập giáo dục xóa mù chữ; có phong trào” khuyến học, khuyến tài”.

Đạt

3

Môi trường cảnh quan sạch đẹp

3.1. Có điểm thu gom rác thải về nơi xử lý tập trung theo đúng quy định; Có hoạt động tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân về bảo vệ môi trường.

3.2. Có 95% hộ sử dụng nước hợp vệ sinh (trong đó, có 65% hộ sử dụng nước sạch); 85% hộ có nhà tắm, hố xí, hợp vệ sinh; tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường từ 70% trở lên/tổng số hộ có chăn nuôi của ấp; 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường.

3.3. Nhà ở, công trình công cộng, nghĩa trang phù hợp quy hoạch của địa phương; có địa điểm bố trí vị trí quảng cáo, rao vặt.

3.4. Các địa điểm vui chơi công cộng được tôn tạo, bảo vệ và giữ gìn sạch sẽ.

3.5. Không có vi phạm quy định về áp dụng biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn; không để xảy ra ngộ độc thực phẩm đông người .

Đạt

4

Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước

4.1. Có 100% hộ gia đình được phổ biến và thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; không có con em, người thân trong gia đình vi phạm pháp luật.

4.2. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện để nhân dân tham gia giám sát hoạt động cơ quan nhà nước; các tổ chức tự quản ở cộng đồng hoạt động có hiệu quả.

4.3. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảm dần từng năm; trẻ em được tiêm chủng đầy đủ.

4.4. Đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” theo Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an.

4.5. Chi bộ Đảng, các tổ chức đoàn thể hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đạt

5

Có tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng

5.1. Có phong trào giúp nhau giảm nghèo, cải thiện, nâng cấp nơi ăn, ở phù hợp với tiêu chuẩn văn hóa nông thôn mới.

5.2. Thực hiện chính sách của Nhà nước về các hoạt động nhân đạo, từ thiện và đẩy mạnh thực hiện phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Cuộc vận động vì người nghèo” và các cuộc vận động khác.

5.3. Quan tâm, chăm sóc người cao tuổi, trẻ em, người có công, người khuyết tật, người lang thang, cơ nhỡ và người có hoàn cảnh khó khăn.

Đạt

II. TIÊU CHUẨN “GIA ĐÌNH VĂN HÓA, NÔNG THÔN MỚI”

TT

Nội dung

Chỉ tiêu

Quy định

1

Gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng; pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương nơi cư trú

1.1. Các thành viên trong gia đình thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân; không vi phạm pháp luật Nhà nước, quy ước cộng đồng nơi cư trú; không bị xử lý kỷ luật tại nơi làm việc và học tập.

1.2. Treo Quốc kỳ trong những ngày lễ, sự kiện chính trị của đất nước, của địa phương theo quy định.

1.3. Có tham gia một trong các hoạt động văn hóa hoặc văn nghệ ở nơi cư trú; thường xuyên luyện tập thể dục, thể thao.

1.4. Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội theo quy định; không sử dụng và lưu hành văn hóa phẩm độc hại.

1.5. Tham gia bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, cảnh quan thiên nhiên của địa phương.

1.6. Thực hiện các quy định về vệ sinh môi trường, đổ rác thải và nước thải đúng nơi quy định.

1.7. Tham gia đầy đủ các phong trào thi đua, từ thiện, nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa, khuyến học, khuyến tài; sinh hoạt cộng đồng ở nơi cư trú.

1.8. Không vi phạm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh; Không vi phạm quy định phòng, chống cháy nổ.

1.9. Không vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông như: Lấn chiếm lòng đường, hè phố, tham gia giao thông không đúng quy định.

Đạt

2

Gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ; tương trợ giúp đỡ mọi người trong cộng đồng

2.1. Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, bình đẳng, hòa thuận, thủy chung; không có bạo lực gia đình dưới mọi hình thức; thực hiện bình đẳng giới; vợ chồng thực hiện tốt chính sách dân số và có trách nhiệm nuôi con khỏe, dạy con ngoan.

2.2. Các thành viên trong gia đình được quan tâm, chăm sóc, phụng dưỡng; gia đình nề nếp; ông, bà, cha, mẹ gương mẫu; con cháu thảo hiền; giữ gìn các giá trị văn hóa gia đình truyền thống, tiếp thu có chọn lọc các giá trị văn hóa mới về gia đình.

2.3. Các thành viên trong gia đình tham gia bảo hiểm y tế và được chăm sóc sức khỏe.

2.4. Các thành viên trong gia đình có nếp sống lành mạnh, văn minh, ứng xử có văn hóa trong gia đình, cộng đồng và xã hội.

2.5. Tương trợ, giúp đỡ mọi người trong cộng đồng khi khó khăn, hoạn nạn; tích cực tham gia chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và các hoạt động khác ở cộng đồng.

Đạt

3

Tổ chức lao động, sản xuất, kinh doanh, công tác, học tập đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả

3.1. Trẻ em trong độ tuổi đi học tiểu học được đến trường đạt 100%.

3.2. Kinh tế gia đình ổn định và phát triển từ nguồn thu nhập chính đáng.

3.3. Tham gia các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội do địa phương tổ chức.

3.4. Hộ không còn ở trong nhà tạm, giữ gìn vệ sinh, phòng bệnh; sử dụng nước sạch hoặc nước hợp vệ sinh để sinh hoạt; có nhà tắm, hố xí và chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh, không làm ảnh hưởng đến các hộ lân cận và cộng đồng.

3.5. Người trong độ tuổi lao động tích cực làm việc và có thu nhập chính đáng.

3.6. Có phương tiện nghe, nhìn và thường xuyên được tiếp cận thông tin kinh tế, văn hóa - xã hội.

3.7. Nhà ở và khu sản xuất được thực hiện theo đúng quy hoạch của địa phương.

Đạt

Quyết định 2123/QĐ-UBND ngày 04/11/2022 về tiêu chuẩn "Ấp văn hóa; Ấp nông thôn mới"; "Gia đình văn hóa, nông thôn mới" trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025